شهرک های صنعتی بوشهر

ناحیه صنعتی دریایی بوشهر

ناحیه صنعتی دریایی بوشهر اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان بوشهر دهستان بوشهر فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 15 کیلومتر (بوشهر) فاصله تا بندر 2 کیلومتر (بندر بوشهر) فاصله تا مرکز استان 15 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 400 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 2 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی دریایی …

ناحیه صنعتی دریایی بوشهر Read More »

ناحیه صنعتی لمبدان

ناحیه صنعتی لمبدان اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان دیر دهستان حومه فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 10 کیلومتر (کنگان) فاصله تا بندر 10 کیلومتر (بندر کنگان) فاصله تا مرکز استان 190 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 550 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 10 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی لمبدان بصورت …

ناحیه صنعتی لمبدان Read More »

ناحیه صنعتی گزبلند

ناحیه صنعتی گزبلند اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان دشتستان دهستان حومه فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 50 کیلومتر (بوشهر) فاصله تا بندر 50 کیلومتر (بندر بوشهر) فاصله تا مرکز استان 50 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 350 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 20 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی گزبلند بصورت …

ناحیه صنعتی گزبلند Read More »

ناحیه صنعتی دشتی

ناحیه صنعتی دشتی اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان دشتی دهستان مرکزی فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 75 کیلومتر (بوشهر) فاصله تا بندر 75 کیلومتر (بندر بوشهر) فاصله تا مرکز استان 75 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 460 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 5 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی دشتی بصورت …

ناحیه صنعتی دشتی Read More »

ناحیه صنعتی چغادک

ناحیه صنعتی چغادک اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان بوشهر دهستان چغادک فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 20 کیلومتر (بوشهر) فاصله تا بندر 15 کیلومتر (بندر بوشهر) فاصله تا مرکز استان 20 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 385 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر صفر کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی چغادک بصورت …

ناحیه صنعتی چغادک Read More »

ناحیه صنعتی بویرات

ناحیه صنعتی بویرات اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان دیلم دهستان لیراوی شمالی فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 9 کیلومتر (گناوه) فاصله تا بندر 190 کیلومتر (بندر بوشهر) فاصله تا مرکز استان 190 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 210 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 8 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی بویرات …

ناحیه صنعتی بویرات Read More »

ناحیه صنعتی بنک

ناحیه صنعتی بنک اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان کنگان دهستان بنک فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 5 کیلومتر (کنگان) فاصله تا بندر 5 کیلومتر (بندر کنگان) فاصله تا مرکز استان 195 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 557 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 2 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی بنک بصورت …

ناحیه صنعتی بنک Read More »

ناحیه صنعتی بنه گز

ناحیه صنعتی بنه گز اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان تنگستان دهستان باغک فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 45 کیلومتر (بوشهر) فاصله تا بندر 45 کیلومتر (بندر بوشهر) فاصله تا مرکز استان 45 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 400 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 15 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی بنه …

ناحیه صنعتی بنه گز Read More »

شهرک صنعتی کنگان

شهرک صنعتی کنگان اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان کنگان دهستان کنگان فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا گمرک 3 کیلومتر (کنگان) فاصله تا بندر 3 کیلومتر (بندر کنگان) فاصله تا مرکز استان 200 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 570 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 3 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی کنگان بصورت …

شهرک صنعتی کنگان Read More »

شهرک صنعتی دیلم

شهرک صنعتی دیلم اطلاعات کلی : استانبوشهر شهرستان دیلم دهستان بندر دیلم فاصله تا جاده صفر کیلومتر فاصله تا گمرک 5 کیلومتر (گناوه) فاصله تا بندر 20 کیلومتر (بندر دیلم) فاصله تا مرکز استان 197 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 200 کیلومتر (اهواز) فاصله تا شهر 5 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی دیلم …

شهرک صنعتی دیلم Read More »

اسکرول به بالا