شهرک های صنعتی اصفهان

ناحیه صنعتی وزیر آباد

ناحیه صنعتی وزیر آباد اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان فلاورجان دهستان ابریشم فاصله تا جاده 10 کیلومتر فاصله تا گمرک 60 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 50 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 60 کیلومتر (راه آهن کاشان) فاصله تا شهر 15 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی وزير آباد بصورت پایه و …

ناحیه صنعتی وزیر آباد Read More »

ناحیه صنعتی نیستانک

ناحیه صنعتی نیستانک اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان نائین فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 160 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 180 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 67 کیلومتر (راه آهن کاشان) فاصله تا شهر 30 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی نيستانک بصورت پایه و برای هر متر مربع: 835/000 …

ناحیه صنعتی نیستانک Read More »

ناحیه صنعتی نیاسر

ناحیه صنعتی نیاسر اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان کاشان دهستان نیاسر فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 55 کیلومتر (کاشان) فاصله تا مرکز استان 270 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 70 کیلومتر (راه آهن کاشان) فاصله تا شهر 30 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی نیاسر بصورت پایه و برای هر متر مربع: …

ناحیه صنعتی نیاسر Read More »

ناحیه صنعتی گلستان

ناحیه صنعتی گلستان اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا گمرک 100 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 110 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 100 کیلومتر (راه آهن اصفهان) فاصله تا شهر 10 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی گلستان بصورت پایه و برای هر …

ناحیه صنعتی گلستان Read More »

ناحیه صنعتی قمصر

ناحیه صنعتی قمصر اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان کاشان دهستان قهرود فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 30 کیلومتر (کاشان) فاصله تا مرکز استان 220 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 25 کیلومتر (راه آهن کاشان) فاصله تا شهر 20 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی قمصر بصورت پایه و برای هر متر مربع: …

ناحیه صنعتی قمصر Read More »

ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر

ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان خمینی شهر دهستان ماربین علیا فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 60 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 45 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 55 کیلومتر (راه آهن اصفهان) فاصله تا شهر 4 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی صنايع غذايی …

ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر Read More »

ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا

ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان شهرضا دهستان دشت فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 75 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 95 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 75 کیلومتر (راه آهن اصفهان) فاصله تا شهر 5 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا بصورت پایه …

ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا Read More »

ناحیه صنعتی زواره اردستان

ناحیه صنعتی زواره اردستان اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان اردستان دهستان ریگستان فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 130 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 140 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 130 کیلومتر (راه آهن اصفهان) فاصله تا شهر 10 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی  زواره اردستان بصورت پایه و برای …

ناحیه صنعتی زواره اردستان Read More »

ناحیه صنعتی خور

ناحیه صنعتی خور اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان خور و بیابانک دهستان خور فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 430 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 440 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 430 کیلومتر (راه آهن اصفهان) فاصله تا شهر 3 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی خور بصورت پایه و برای …

ناحیه صنعتی خور Read More »

ناحیه صنعتی حوله بافی خمینی شهر

ناحیه صنعتی حوله بافی خمینی شهر اطلاعات کلی : استان اصفهان شهرستان خمینی شهر دهستان ماربین علیا فاصله تا جاده صفر فاصله تا گمرک 60 کیلومتر (اصفهان) فاصله تا مرکز استان 45 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 60 کیلومتر (راه آهن اصفهان) فاصله تا شهر 4 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی حوله بافی …

ناحیه صنعتی حوله بافی خمینی شهر Read More »

اسکرول به بالا