شهرک های صنعتی قزوین

ناحیه صنعتی طارم سفلی

ناحیه صنعتی طارم سفلی اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان قزوین دهستان سیاه پوش فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 115 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 25 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی طارم سفلی بصورت پایه و برای هر متر مربع: 2/530/000 ریال ناحیه صنعتی طارم سفلی یکی از نواحی صنعتی …

ناحیه صنعتی طارم سفلی Read More »

ناحیه صنعتی الموت

ناحیه صنعتی الموت اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان قزوین دهستان معلم کلایه فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 85 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 85 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی الموت بصورت پایه و برای هر متر مربع: 6/000/000 ریال ناحیه صنعتی الموت یکی از نواحی صنعتی استان قزوین و …

ناحیه صنعتی الموت Read More »

ناحیه صنعتی اسفرورین

ناحیه صنعتی اسفرورین اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان تاکستان دهستان اقبال شرقی فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 60 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 25 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی اسفرورین بصورت پایه و برای هر متر مربع: 2/530/000 ریال ناحیه صنعتی اسفرورین یکی از نواحی صنعتی استان قزوین و …

ناحیه صنعتی اسفرورین Read More »

ناحیه صنعتی نیکویه

ناحیه صنعتی نیکویه اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان تاکستان دهستان یاسنی بلاغ فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 55 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 12 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی نیکویه بصورت پایه و برای هر متر مربع: 2/530/000 ریال ناحیه صنعتی نیکویه یکی از نواحی صنعتی استان قزوین و …

ناحیه صنعتی نیکویه Read More »

ناحیه صنعتی دانسفهان

ناحیه صنعتی دانسفهان اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان بویین زهرا دهستان رامند جنوبی فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 85 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 85 کیلومتر قیمت زمین در ناحیه صنعتی دانسفهان بصورت پایه و برای هر متر مربع: 1/800/000 ریال ناحیه صنعتی دانسفهان یکی از نواحی صنعتی استان قزوین …

ناحیه صنعتی دانسفهان Read More »

شهرک صنعتی آوج

شهرک صنعتی آوج اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان آوج دهستان آوج فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 126 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 78 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی آوج بصورت پایه و برای هر متر مربع: 2/000/000 ریال شهرک صنعتی آوج یکی از شهرک های صنعتی استان قزوین است …

شهرک صنعتی آوج Read More »

شهرک صنعتی لیا

شهرک صنعتی لیا اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان قزوین دهستان پیر یوسفان فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 14 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 14 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی لیا بصورت پایه و برای هر متر مربع: 7/500/000 ریال شهرک صنعتی لیا یکی از شهرک های صنعتی استان قزوین …

شهرک صنعتی لیا Read More »

شهرک صنعتی کاسپین

شهرک صنعتی کاسپین اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان آبیک دهستان زیاران فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 55 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 5 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی کاسپین بصورت پایه و برای هر متر مربع: 13/000/000 ریال شهرک صنعتی کاسپین یکی از شهرک های صنعتی استان قزوین است …

شهرک صنعتی کاسپین Read More »

شهرک صنعتی قزوین

شهرک صنعتی قزوین اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان قزوین دهستان آقا بابا فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 25 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 25 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی قزوین بصورت پایه و برای هر متر مربع: 6/500/000 ریال شهرک صنعتی قزوین یکی از شهرک های صنعتی استان قزوین …

شهرک صنعتی قزوین Read More »

شهرک صنعتی شال

شهرک صنعتی شال اطلاعات کلی : استان قزوین شهرستان بویین زهرا دهستان زین آباد فاصله تا جاده صفر فاصله تا مرکز استان 60 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 60 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی شال بصورت پایه و برای هر متر مربع: 2/460/000 ریال شهرک صنعتی شال یکی از شهرک های صنعتی استان …

شهرک صنعتی شال Read More »

اسکرول به بالا