شهرک های صنعتی مازندران

شهرک صنعتی بهشهر

شهرک صنعتی بهشهر اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان بهشهر دهستان زاغمرز فاصله تا جاده 5 کیلومتر فاصله تا گمرک 60 کیلومتر (امیرآباد) فاصله تا بندر 60 کیلومتر (امیرآباد) فاصله تا مرکز استان 55 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 9 کیلومتر (بهشهر) فاصله تا شهر 9 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی بهشهر بصورت پایه …

شهرک صنعتی بهشهر Read More »

شهرک صنعتی بلده

شهرک صنعتی بلده اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان نور دهستان بلده فاصله تا جاده 60 کیلومتر فاصله تا گمرک 105 کیلومتر (نوشهر) فاصله تا بندر 105 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 170 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 150 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 56 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی بلده بصورت پایه و …

شهرک صنعتی بلده Read More »

شهرک صنعتی بابلکنار

شهرک صنعتی بابلکنار اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان بابل دهستان درازکلا فاصله تا جاده 3 کیلومتر فاصله تا گمرک 80 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 78 کیلومتر (بابلسر) فاصله تا مرکز استان 74 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 54 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 34 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی بابلکنار بصورت پایه …

شهرک صنعتی بابلکنار Read More »

شهرک صنعتی بابلسر

شهرک صنعتی بابلسر اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان بابلسر دهستان احمدکلا فاصله تا جاده 5 کیلومتر فاصله تا گمرک 67 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 36 کیلومتر (نوشهر) فاصله تا مرکز استان 62 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 62 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 22 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی بابلسر بصورت پایه …

شهرک صنعتی بابلسر Read More »

شهرک صنعتی بابل (منصورکنده)

شهرک صنعتی بابل (منصورکنده) اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان بابل دهستان منصورکنده فاصله تا جاده 5 کیلومتر فاصله تا گمرک 53 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 42 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 48 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 28 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 8 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی بابل (منصورکنده) بصورت …

شهرک صنعتی بابل (منصورکنده) Read More »

شهرک صنعتی بابل (بند پی)

شهرک صنعتی بابل (بند پی) اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان بابل دهستان صورت و کاشیکلا فاصله تا جاده 1 کیلومتر فاصله تا گمرک 70 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 20 کیلومتر (بابلسر) فاصله تا مرکز استان 65 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 25 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 25 کیلومتر قیمت زمین در شهرک …

شهرک صنعتی بابل (بند پی) Read More »

شهرک صنعتی آمل 3 (بابکان)

شهرک صنعتی آمل 3 (بابکان) اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان آمل دهستان بابکان فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا گمرک 92 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 59 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 87 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 38 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 18 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی آمل 3 …

شهرک صنعتی آمل 3 (بابکان) Read More »

شهرک صنعتی آمل (جمشید آباد)

شهرک صنعتی آمل (جمشید آباد) اطلاعات کلی : استان مازندران شهرستان آمل دهستان جمشید آباد فاصله تا جاده 5 کیلومتر فاصله تا گمرک 85 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 52 کیلومتر (فریدونکنار) فاصله تا مرکز استان 80 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 51 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 11 کیلومتر قیمت زمین در شهرک …

شهرک صنعتی آمل (جمشید آباد) Read More »

شهرک صنعتی آمل (امام زاده عبدالله)

شهرک صنعتی آمل (امام زاده عبدالله) اطلاعات کلی : استانمازندران شهرستان آمل دهستان آمل فاصله تا جاده 2 کیلومتر فاصله تا گمرک 85 کیلومتر (ساری) فاصله تا بندر 52 کیلومتر (فریدونکنار) فاصله تا مرکز استان 80 کیلومتر فاصله تا ایستگاه راه آهن 51 کیلومتر (قتئمشهر) فاصله تا شهر 11 کیلومتر قیمت زمین در شهرک صنعتی …

شهرک صنعتی آمل (امام زاده عبدالله) Read More »

اسکرول به بالا